Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

W ramach współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oferujemy:

Obsługę administracyjną, a w jej ramach:

 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali oraz prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji prawnej nieruchomości (kopie aktów notarialnych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypis z ewidencji gruntów).
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości oraz przygotowanie Zarządowi Wspólnoty pełnej dokumentacji potrzebnej do wystąpienia o uporządkowanie stany prawnego nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego
 • opracowanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i statutu Wspólnoty
 • przygotowanie projektów uchwał na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie dokumentacji ze spotkań Wspólnoty oraz rejestru podjętych uchwał

Obsługę finansowo ? księgową, w tym m.in.:

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie zgodnej z uchwałą podjętą przez właścicieli lokali
 • przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych finansowo ? rzeczowych
 • sporządzanie rozliczeń planów gospodarczych za miniony rok kalendarzowy włącznie z rozliczeniem środków funduszy celowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz okresowych sprawozdań na potrzeby US i ZUS
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, funduszy celowych i kosztów zużycia mediów
 • bieżące analizowanie poziomu ponoszonych kosztów i możliwości ich zmniejszenia
 • wynajmowanie powierzchni wspólnych wydzielonych przez Wspólnotę pod wynajem
 • nadzór nad realizacją i rozliczanie usług świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej na podstawie zawartych umów
 • wystawianie rachunków, zaświadczeń i innych dokumentów
 • windykacja należności z tytułu zawartych umów oraz kosztów utrzymania części wspólnej i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez właścicieli lokali

Obsługę techniczną i serwisową:

 • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i elementów jej wyposażenia podlegających sprawdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • egzekwowanie zobowiązań gwarancyjnych, w tym także zobowiązań deweloperskich
 • zapewnienie należytego stanu porządku i czystości w obrębie części wspólnej nieruchomości, zarówno w budynkach jak i na terenach zewnętrznych, w tym również chodników przed nieruchomością
 • przygotowanie w obsługiwanej nieruchomości niezbędnych umów zapewniających dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • poszukiwanie wykonawców, ofertowanie potrzebnych usług i zleceń oraz przygotowanie umów serwisowych
 • nadzór nad prawidłowością realizacji przyjętych umów serwisowych i terminem i zgodności z uzgodnionymi warunkami
 • nadzór nad bieżącymi naprawami i pracami konserwacyjnymi w ramach części wspólnej oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach uniemożliwiających właścicielom prawidłowe korzystanie z ich nieruchomości.